Trang chủ / Nguyên tắc hoạt động

Nguyên tắc hoạt động

- Viện hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự quản, tự trang trải về tài chính theo quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam
- Tự chịu trách nhiệm về các hoạt động khoa học và công nghệ được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện do Liên hiệp Hội Việt Nam phê duyệt.