Trang chủ / Chiến lược phát triển viện

Chiến lược phát triển viện

1. Giai đoạn 2016-2018

a) Mục tiêu:

Tạo dựng thương hiệu của Viện, ổn định về nhân sự, các phòng chức năng và tài chính, từng bước khẳng định là nơi tập hợp, liên kết các chuyên gia, các nhà khoa học tham gia vào các hoạt động của Viện.

b) Các hoạt động:

- Liên kết mạng lưới, tập hợp những chuyên gia, các nhà khoa học chuyên sâu về các vấn đề có liên quan để nghiên cứu, ứng dụng và thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ về môi trường, trái đất liên quan đến thiên tai, biến đổi khí hậu, thảm hoạ môi trường, phát triển tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và cải thiện môi trường.
- Cùng với các Hội thành viên phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ, đặt hàng theo yêu cầu của Liên hiệp Hội để giải quyết, phản biện các vấn đề bức xúc của đời sống, xã hội có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Phát triển các đối tác là các cơ quan quản lý nhà nước tại Trung ương và địa phương, Trung ương hội chữ thập đỏ, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, các doanh nghiệp để tìm kiếm các hợp đồng nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao, đào tạo theo chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN của Viện.
- Tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế với các tổ chức, đối tác để thu hút nguồn lực và trí thức khoa học kỹ thuật tiên tiến để ứng dụng tại Việt Nam.

2. Phương án hoạt động trong giai đoạn tiếp theo

a) Mục tiêu:

Tiếp tục phát triển Viện có uy tín trong và ngoài nước về khoa học trái đất, môi trường liên quan đến thiên tai, biến đổi khí hậu, thảm hoạ môi trường, phát triển tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững; đăng ký một số mô hình sáng kiến có thể áp dụng nhân rộng.

b) Các hoạt động:

- Có chính sách ưu đãi thu hút các nhà khoa học, trí thức chuyên sâu trong lĩnh vực liên quan để cộng tác lâu dài với Viện.
- Củng cố và phát triển thêm các đối tác ngoài các đối tác truyền thống ở giai đoạn trước thì ở giai đoạn này hướng đến các đối tác là doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam để tư vấn, phản biện, giám định các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững hay thực hiện các kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) tại công ty. Các đối tác quốc tế trong giai đoạn này hướng tới là Ausaid, Usaid, Jica, UNDP, …
- Tiếp tục xây dựng, bổ sung cơ sở dữ liệu.
- Nghiên cứu về lĩnh vực môi trường, đặc biệt tác động của biến đổi khí hậu và thảm hoạ môi trường sẽ rất nóng trong giai đoạn này.Tăng cường triển khai các hoạt động đo đạc, giám sát, đánh giá môi trường sử dụng các thiết bị và phương pháp hiện đại.
- Phát triển và chuyển giao công nghệ, các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Tăng cường các trang thiết bị, máy móc cần thiết phục vụ công việc khắc phục tình trạng thuê, mượn trong giai đoạn trước.