Trang chủ / Danh sách hội đồng khoa học

Danh sách hội đồng khoa học

TT Họ và tên Năm sinh Trình độ đào tạo, chức danh khoa học Chuyên ngành Đơn vị công tác
Nam Nữ      
1 Đào Xuân Học
(Chủ tịch)
1952   GS, TS Thuỷ lợi Hội Thủy lợi Việt Nam
2 Đặng Quang Tính
(Phó chủ tịch)
1950   Tiến sỹ Tài nguyên nước, Phòng, chống thiên tai Viện Nghiên cứu Thiên tai và Môi trường
4 Trần Ngọc Anh
 
1975   Tiến sỹ Thuỷ văn, thuỷ lực Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường
5 Vũ Kiên Trung
(Viện trưởng)
1971   Tiến sỹ Thuỷ văn, Môi trường Viện Nghiên cứu Thiên tai và Môi trường
6 Nguyễn Văn Hạnh 1959   PGS.TS Cơ học chất lỏng, chất khí, tin học Tổng cục Biển và Hải đảo
7 Đỗ Tất Túc 1947   Tiến sỹ Chỉnh trị sông ngòi Trường Đại học Thủy Lợi
8 Bùi Công Quang 1948   Tiến sỹ Tài nguyên nước, Thủy văn Viện Nghiên cứu Thiên tai và Môi trường
9 Phạm Mạnh Cổn 1953   Tiến sỹ Khoa học Môi trường Công ty Eltek
10 Phạm Văn Cự 1949   PGS.TS Địa tin học, Viễn thám và GIS Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
11 Nguyễn Bảo Quốc
(Thư ký)
1994   Kỹ sư Công trình Thủy Viện nghiên cứu Thiên tai và Môi trường