Trang chủ / Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

I. Chức năng

   Tập hợp các chuyên gia, nhà khoa học để nghiên cứu, ứng dụng và thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ về môi trường, thiên tai, biến đổi khí hậu và phát triển tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

II. Nhiệm vụ

1/ Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ để xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp ứng phó, giảm thiểu rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu và các thảm hoạ môi trường.
    Phát triển công nghệ thiết bị đo đạc, giám sát và xử lý môi trường, phòng chống thiên tai.
2/ Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn lập, rà soát, phản biện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến thiên tai, biến đổi khí hậu, môi trường.
    Điều tra, đo đạc, phân tích các dữ liệu về tài nguyên và môi trường.
    Tư vấn quản lý dự án, phát triển tài nguyên nước.
    Tư vấn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và ứng phó với biến đổi khí hậu.
    Tổ chức đào tạo, tập huấn, hội thảo, hội nghị, truyền thông về phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.  
3/ Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực trên.